Da li fizičko lice može dobiti status povlašćenog proizvođača?

Solarne elektrane

 • Ko može dobiti status povlašćenog proizvođača električne energije?

Status povlašćenog proizvođača električne energije može dobiti proizvođač električne energije za elektranu koja koristi obnovlјive izvore energije ili za elektranu koja istovremeno proizvodi električnu i toplotnu energiju sa visokim stepenom iskorišćenja primarnog goriva, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

 • Da li mogu dobiti status povlašćenog proizvođača za elektranu za sopstvene potrebe?

Jedan od uslova za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača jeste da elektrana bude priklјučena na elektroenergetski sistem. Merama podsticaja se podržavaju samo one elektrane koje električnu energiju isporučuju u elektroenergetski sistem. Dakle, elektrane koje proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe ne mogu biti u sistemu podsticajnih mera.

 • Da li fizičko lice može dobiti (privremeni) status povlašćenog proizvođača

Prema Zakonu o energetici fizička lica mogu steći status povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača za jednu elektranu instalisane snage do 30kW.

 • Da li mogu da prenesem (privremeni) status povlašćenog proizvođača na drugo lice?

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije, definisani su uslovi pod kojima se to može realizovati.

 • Da li je obavezno sticanje statusa povlašćenog proizvođača ukoliko imam elektranu koja koristi obnovlјive izvore energije?

Status povlašćenog proizvođača električne energije je preduslov za potpisivanje ugovora sa garantovanim snabdevačem o prodaji električne energije po podsticajnim cenama. Vlasnik elektrane na obnovlјive izvore energije nije obavezan da stekne status, ali onda ne može računati na podsticajne mere.

 • Da li je obavezno dobijanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača da bi se dobile mere podsticaja (stekao status povlašćenog proizvođača)?

Nije obavezno. Privremeni status služi kao garancija investitorima da će nakon okončanja izgradnje dobiti status povlašćenog proizvođača (za solarne elektrane i elektrane na vetar) i mere podsticaja koje su važile u trenutku podnošenja zahteva za sticanje privremenog statusa, bez obzira što su „kvote“ popunjene kada zatraži status povlašćenog proizvođača.

 • Šta su „kvote“?

„Kvote“ su opšte prihvaćeni naziv za ukupno instalisane snage svih elektrana u zbiru prema dole navedenim kategorijama koje će biti podržane merama podsticaja u Republici Srbiji. Kvote su definisane samo za solarne elektrane i elektrane na vetar i to:

Tip elektrane

Kvota [MW]

Elektrane na vetar

500

Solarne elektrane na objektu, snage do 30 kW

2

Solarne elektrane na objektu, snage od 30 kW do 500 kW

2

Solarne elektrane na zemlјi

6

 • Kolike su kvote za ovu godinu, a kolike za iduću?

Kvote nisu definisane na godišnjem nivou, već važe dok važi Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača.

 • Kada će biti nove kvote?

Do donošenja nove Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača ukupan kapacitet (maksimalni kapacitet) podržan merama podsticaja po pojedinim kategorijama neće biti menjan.

Ako pojedini investitori odustanu od investicije ili izgube status, odnosno privremeni status povlašćenog proizvođača, to nema za posledicu pojavu slobodnog kapaciteta. Slobodnog kapaciteta se može pojaviti jedino kroz uvećanje maksimalnog kapaciteta, izmenom Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, kada će oslobođeni kapacitet u prethodnom periodu biti uračunat u slobodni kapacitet po toj novoj, izmenjenoj uredbi.

 • Šta su mere podsticaja?

Mere podsticaja su Zakonom o energetici zagarantovana prava povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora i postrojenja koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju sa visokim stepenom iskorišćenja primarnog goriva. Bliže su određene Uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije, a pre svega se odnose na podsticajne cene, podsticajni period i preuzimanje balansne odgovornosti od strane garantovanog snabdevača.

 • Da li se mere podsticaja odnose na „višak“ proizvedene energije koja se isporučuje u mrežu?

Ne. Ugovor se potpisuje na ukupan iznos proizvedene električne energije, odnosno, elektrana mora imati svoj poseban priklјučak na elektroenergetsku mrežu, nezavisno od drugih objekata u neposrednoj blizini.

 • Ko ima prava na mere podsticaja?

Svi proizvođači električne energije koji steknu status povlašćenog proizvođača električne energije.

 • Šta je to ugovor o otkupu električne energije (PPA)?

Nakon sticanja statusa povlašćenog proizvođača, a po Zakonu o energetici po sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača, proizvođač električne energije ima pravo na potpisivanje ugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije (popularno PPA – Power Purchase Agreement) po povlašćenim cenama sa garantovanim snabdevačem. Kroz taj ugovor se ostvaruju i prava povlašćenog proizvođača propisanom zakonom. Ugovor pokriva i period probnog rada elektrane.

 • Na koliko godina se potpisuje ugovor o fid-in tarifi (PPA)?

Period na koji se zaklјučuje ugovor o otkupu električne energije po povlašćenim cenama je 12 godina. Za jednu elektranu ovaj ugovor se može sklopiti samo jednom.

 • Ko finansira razliku u ceni električne energije koju proizvode povlašćeni proizvođači?

Krajnji kupci električne energije u Srbiji plaćaju naknadu za obnovlјive izvore energije u iznosu od 0,093 din/kWh, a iz koje se isplaćuju povlašćeni proizvođači električne energije. Ovo je bliže određeno Uredbom o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i Uredbom o visini posebne naknade za podsticaj u 2016. godini.

 • Da li povlašćeni proizvođač ima prava na garancije porekla električne energije?

Prema novom Zakonu o energetici ne može se istovremeno imati status povlašćenog proizvođača i status proizvođača iz obnovlјivih izvora energije, tako da se investitor mora odlučiti da li želi da koristi mere podsticaja ili garancije porekla.https://www.parenasunce.com/